HMS hos oss

Mennesket er vår viktigste ressurs. Helse miljø og sikkerhet handler i all hovedsak om å opprettholde, og aller helst videreutvikle opparbeidet livskvalitet. Det er avgjørende at vi alle har riktig fokus og motivasjon i forhold til det systematiske HMS-arbeidet. "Litt hver dag, hele tiden" kan være en grei tilnærming. Hva som er livskvalitet merkes ofte ikke før den er borte. Mange assosierer HMS med lover og forskrifter, men HMS er fremfor alt et praktisk fag. Det er ute i drift at HMS-resultater skapes. Lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer er konstruktive verktøy for å nå våre målsetninger om null skader på personell og materiell, samt null utslipp til vårt ytre miljø.HMS-Politikk

Vårt mål er å ha null skader, ulykker, yrkesrelatert sykdom eller ulovlige utslipp. Vi skal sikre forsvarlige operasjoner som verner om mennesker, miljø, samfunn og eiendeler.

Bedriftens policy er å tilrettelegge for at alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. CCB skal ha en HMS-kultur i bevegelse. For å kunne oppnå dette vektlegger vi et kontinuerlig HMS-arbeid som involverer alle ansatte og alle prosesser i bedriften. Involvering er viktig for å skape engasjement, men for at vårt HMS-arbeid skal virke preventivt må vi også etterleve. Vi tilstreber oss å ta tak i utfordringer som dukker opp uansett vanskelighetsgrad. Kvalitetspolitikk

Vårt mål er at våre produkter alltid skal ha riktig kvalitet. Gjennom bedriftens kvalitetssystem skal vi systematisk tilrettelegge for at kvaliteten på arbeidet vi utfører tilfredsstiller samfunnets, kundens og egne krav og forventninger. Vi skal samarbeide tett med våre kunder for å kunne innfri deres forventninger til våre produkter og tjenester. Vi skal bidra med vår erfaring og kompetanse for å finne løsninger på deres utfordringer. På denne måten ønsker vi å fremstå som en løsningsorientert, kunnskapsrik og positiv samarbeidspartner som våre kunder ønsker å benytte seg av. 

Våre produkter og tjenester skal alltid være i samsvar med våre egne og kundens krav. Vi skal arbeide systematisk med produkt- og virksomhetsutvikling for å imøtekomme markedets, myndighetenes og våre egne endrede krav. Vi skal betjene flere og uavhengige markeder. 

CCB skal være en fleksibel og effektiv leverandør som, basert på lang erfaring og et solid nettverk, tilbyr tjenester og produkter med riktig kvalitet og en høy servicegrad. 

Vi stiller de samme krav til våre samarbeidspartnere som vi stiller til oss selv.Miljøpolitikk

Vi har et mål om null akutte eller ulovlige utslipp og skade på det ytre miljøet rundt basen.

Vi skal utføre arbeidet vårt på en slik måte at det i minst mulig grad påvirker det ytre miljøet. Vi skal ha kunnskap om hvordan våre prosesser påvirker det ytre miljøet, vi skal overvåke det kontinuerlig, forbedre våre prosesser for å minske påvirkningen og påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Gjennom bedriftens styringssystem skal vi etablere en systematikk for å utføre våre aktiviteter i tråd med myndighetenes, kundenes og egne krav for å ivareta det ytre miljø.

 

 

 

- Alle hendelser er menneskeskapte

Den britiske forskeren James Reason sier det slik: Alle hendelser er menneskeskapte, og dermed kan alle hendelser forebygges. Dette er vårt utgangspunkt, og vi snakker ikke lengre om flaks eller uflaks, men om hvor dyktig vi er til å forebygge. Derfor er begrepet sikkerhetsbevisst blitt en sentral verdi hos oss. Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig for den enkelte og våre omgivelser.

 

 

 

Barrierer, - sikkerhet satt i system

Skal vi oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø til en hver tid, må vi ha fokus rettet mot risiko. Vi har derfor et bevisst forhold til sikkerhetsbarrierer. Det er viktig at hele organisasjonen har eierforhold til barrierene. Både ledelse og ansatte spiller viktige roller her. Vi har derfor, etter idé fra internasjonalt flysikkerhetsarbeid, videreutviklet vår egen barrieremodell som ivaretar og ansvarliggjør hele organisasjonen.

 

Verktøy

Vi bruker kjente HMS-verktøy i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Vi lærer gjennom vårt avvikssystem for læring og forbedring. Vi går HMS-runder på ulike nivå i organisasjonen (ledelse, avdeling og prosjekter), samt at vi utfører en rekke revisjoner, grunnleggende sikkerhetskurs, åpne sikkerhetssamtaler (ÅSS) og gjennomfører mer enn 2000 før jobb samtaler årlig. Vi anvender også kjente verktøyer som sikker jobbanalyse (SJA) og andre overordnede analyser som kartlegger og kvantifiserer våre risikoområder. Alt dette samsvarer med våre kvalitetsstyringssystemer som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

 

Ydmykhet

I vårt arbeid mot null-visjonen er vi ydmyke i forhold til utfordringene som er knyttet til deler av vår aktivitet. Vi erkjenner at fallhøyden kan være stor, og at vi sannsynligvis aldri kommer helt i mål med vårt systematiske HMS-arbeid; nye mennesker, ny teknologi og ikke minst nye krav gjør det utfordrende og spennende å strekke seg etter nye høyder. I denne dynamikken blir målet derfor å gjøre veien fremover så bred og rett som over hode mulig. Stikkordet er handlekraft.

 

 

 

 

 

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010