Sikring og beredskap

CCB må forholde seg til følgende offentlige krav og bransjekrav om sikring og beredskap:

  • Forskrift om sikring av havner og havneanlegg (ISPS-forskriften)
  • Forskrift om industrivern med veiledning
  • NOG-retningslinje 091 – anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Organisering

CCB sikring og beredskap er organisert som en stabsfunksjon, og ledes av Sikringsleder.
Sikringsleder er industrivernleder og Port Facility Security Officer (PFSO) iht. ISPS og nasjonale bestemmelser. 


Industrivern

industrivernetCCBs industrivern består av ca 55 personer fordelt på:

  • Brannvern
  • Sanitet
  • Redningstjeneste
  • Ordensvern
  • Olje-/kjemikalievern

Industrivernet er utstyrt i forhold til risikovurdering, og øver en gang pr. måned, unntatt sommermånedene juli og august. Vi disponerer fire hjertestartere, og 19 "operatører" øves hvert år i bruken av disse.

Hjertestarterne er plassert i industriverndpotet (VE11), resepsjonen i KO08, KO21 og CCBs varemottak i LA04.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn med at kravene i forskrift om industrivern blir oppfylt (§ 21 i forskriften).

Industrivernet øver med ytre innsatsressurser


Sikring og vakttjeneste

CCBs sikringskonsept omfatter fysiske sikringstiltak mot kriminalitet. Vakttjenester utføres av godkjent vekterselskap. Sikringsleder administrerer innkjørings- og parkeringstillatelser, adgangskontroll og låssystem og nøkler til samtlige bygninger på CCB. Sikringsleder assisteres av sikringskoordinator i arbeidet med lås- og nøkkeladministrasjon.

ISPS-øvelse på CCB.


ISPS og havnesikring CCB

er ISPS-havn med IMO-nr. NOAGO-0001.

ISPS-områder er inngjerdet og merket, og det er bare autorisert personell som har adgang. Alle som ferdes på ISPS-områdene skal ha rødt adgangskort utstedt av CCB. Båtmannskap er unntatt – de bruker ID-kort utstedt av rederi.

ISPS på CCB håndteres iht. havnesikringsplan godkjent av Kystverket. Iht. ISPS-koden og norke bestemmelser har den begrenset fordeling. 

CCBs havnevakt er vakthavende PFSO utenom ordinær arbeidstid. 

Vi samkjører ISPS og sikring iht. NOG-091 ved at vi legger inn felles tema på øvelser.

ISPS-port

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010